mbird1
Search Moongate About Jodey Bateman Pablo Neruda Translations by Jodey Bateman Contributors Michael Eliseuson Ken Peters Daisy Sidewinder Uncle River Abuela Musica Jalapeno Peppers Children’s Page Finder Submissions
 

Poem recited by Elisha Porat

to Pope John Paul II

MIGRATING BIRDS

translations

 Hebrew-- Italian -- English -- Spanish -- German 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCCELI MIGRATORI

A Shaul

Sul faro di "Stella Maris"
Aleggiano duecent to pellicani,
Aria gravida oggi e il lento strepitio 
Sul mare grigiastro,
Sulle rocce del monte verdeggianti,
Come punta di freccia inclinata all'insu
Si congiungono coda testa
Chiudono una struttura bloccata e protetta.
E solo all'improvviso s'infrange la loro fila
E le loro piume volano e si diffondono,
Dallo spavento dell'elicottero in un miscuglio
Abbassandosi sui tettie cercando percipitosi.
Desperato il centro del quadarato luminoso:
La stretta superficie dell'atterraggio
All'ospedale "Rambam", sul mare. 

 April 1985

Traduzione: Rachele Amir, (Baranes)

Ziehende Vögel

Über dem Leuchtturm von Stella Maris -
zweihundert Pelikane im Flug.
Schwere Luft heut'. Langsam ihr Flügelschlag
über der grauenden See, über
den grünenden Bergfelsen,
eine Pfeilspitze, nordwärts zeigend.
Kopf an Schwanz an Kopf bilden sie
das Muster, sicher
in dieser Struktur. Plötzlich
sind überall Federn, die Linie
zerbrochen durch die Furcht vor dem wirbelnden
Helikopter, der haushoch herabsinkt,
verzweifelt nach dem hellen Quadrat
suchend, das schmale Zentrum,
die Landeplatform
von Rambam, auf See.

translated by Verdex


MIGRATING BIRDS

by Elisha Porat

Over the lighthouse of Stella Maris -
two hundred pelicans in flight.
Heavy air today. Slowly they flap
over the greying sea, over
the greening mountain rocks,
an arrowhead pointed North.
Head to tail to head they lock
in the pattern, secure
in this struture. Suddenly
feathers are scattered, the line
is broken from fear of the whirling
chopper descending roof high,
desperate to find the bright
square, the tightened center,
the landing platform
of Rambam, on sea.

* Rambam: a big hospital in Haifa, where army in the North are treated.

translated from the Hebrew by Elain Magarrel.


PÁJAROS MIGRATORIOS 


    Sobre el faro de Stella Maris
    Doscientos pelícanos en vuelo;
    El aire está pesado hoy, lentamente sacuden sus alas
    Sobre el mar grisante, sobre
    Las rocas verdeantes de las montañas,
    Como punto de flecha lanzada al norte
    Juntados uno tras otro, cabezas tras colas,
    En un deseño fijo, seguros
    En su arreglo. De repente
    Se dispersan plumas,
    La línea se quiebra por miedo
    Del helicóptero que gira
    Bajando al nivel de los techos,
    Desesperadamente buscando
    El cuadrado brillante, el centro angosto
    De la pista del vuelo
    Del hospital Rambam.

Traducido por Jodey Bateman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


(òåôåú ðåããéí)

àìéùò ôåøú/

òåôåú ðåããéí

ìùÑÈàåÌì

îÅòÇì ìÇîÌÄâÀãÇÌìåÉø ùÑÆì ñÀèÆìÈä îÈøÄéñ

îÀòåÉôÀôÄéí îÈàúÇéí ùÒÇ÷ÀðÈàÄéí.

àÂåÄéø ëÌÈáÅã äÇéåÉí åÌîÇùÑÌÈ÷Èí àÄèÄé

îÅòÇì äÇéÈí äÇîÌÇàÂôÄéø,

îÅòÇì ñÇìÀòÅé äÈäÈø äÇîÌåÉøÄé÷Äéí.

ëÌÀîåÉ øÉàÉùÑ-çÅõ ðÈèåÌé ëÌÀìÇôÌÅé öÈôåÉï

äÅí ðÄöÀîÈãÄéí æÈðÈá ìÀøÉàÉùÑ

ñåÉâÀøÄéí îÄáÀðÆä çÈñåÌí åÌîÀàËáÀèÈç.

åÀøÇ÷ ôÌÄúÀàåÉí ðÄùÑÀáÌÆøÆú ùÑåÌøÈúÈí

åÀðåÉöåÉúÈí òÈôåÉú åÌðÀôåÉöåÉú,

îÄôÌÈçÇã äÇîÌÈñÌåÉ÷ äÇîÌÄúÀòÇøÀáÌÅì

îÇðÀîÄéêÀ àÆì äÇâÌÈâÌåÉú åÌîÀáÇ÷ÌÅùÑ

çÈôåÌæ, ðåÉàÈùÑ, àÆú îÆøÀëÌÈæåÉ 

ùÑÆì äÈøÄáÌåÌòÇ äÇáÌÈäÌÄéø:

îÄùÑÀèÇç äÇðÀÌçÄéúÈä äÇîÀäËãÌÈ÷

áÌÀ"øÇîÀáÌÈ"í", òÇì äÇéÈí.

àôøéì, 1985 

to Elisha    to Moongate